Developer Documentation

OdinNoiseSuppressionLevel.VeryHigh

VeryHigh = 4

21 dB

Value Type

TypeDescription
OdinNoiseSuppressionLevel